Algemene voorwaarden

 

  1. Offerte

Menno van Paassen begint met de uitvoering nadat er vanuit de klant (schriftelijk of via email) akkoord is gegeven op de offerte.

  1. Extra werk

In het geval van extra werk (wanneer de werkzaamheden in de offerte meetbaar worden oversteven) kan Menno van Paassen bepalen om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te verhogen. Dit wordt uitsluitend in overleg met de klant gedaan. Na de betaling is Menno van Paassen niet aansprakelijk om nieuwe aanpassingen te maken binnen hetzelfde factuur bedrag.

  1. Betaling

Menno van Paassen is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. (Zie artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW).

  1. Opslag van assets

Tenzij anders afgesproken, worden de gebruikte bestanden of beeldmateriaal achteraf niet beschikbaar gesteld. Menno van Paassen is niet aansprakelijk voor verlies van het beeldmateriaal.

  1. Additonele kosten

Het kan voorkomen dat er tijdens de samenwerking extra kosten nodig zijn die niet binnen de services van Menno van Paassen vallen. Hieronder kunnen de volgende onderdelen vallen: hosting, domein, website thema’s, stock-foto/videografie, muziek licenties etc.

  1. Rechten en eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever wordt eigenaar over het eindproduct nadat de betaling aan Menno van Paassen is ontvangen. Het door Menno van Paassen geleverde werk, wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Menno van Paassen heeft na betaling geen eigendomsrecht op het eindproduct. Wel blijft Menno van Paassen hierbij het recht behouden om het werk (tenzij anders afgesproken) te vermelden in het online en/of offline portfolio voor de werving van bijvoorbeeld nieuwe klanten.

Menno van Paassen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  1. Annulering, opschorQng, ontbinding of tussenQjdse opzegging.

Mocht er tijdens de samenwerking geannuleerd worden vanuit de Opdrachtgever of Opdrachtnemer, dan zal Menno van Paassen kosten rekenen voor het al geleverde werk. Deze kosten zullen 70% zijn van de gemaakte (niet hetzelfde als geleverde) onderdelen.

Menno van Paassen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

  1. Aansprakelijkheid

Menno van Paassen is aansprakelijk voor aantoonbare schade binnen het project tot een maximum bedrag (excl. btw) van het offerte bedrag. Behalve bij de volgende gevallen:

Menno van Paassen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of informatie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Menno van Paassen. KvK 72643579.

 

Je hebt bijna je gratis analyse!

Laat uw website door mij beoordelen aan de hand van de eisen van 2019!

Vul hier onder uw gegevens in en ontvang binnen een aantal werkdagen uw gratis website analyse!

Bedankt voor uw aanvraag!